Migawki

Już dzisiaj możesz zamówić reklamę w naszym czasopiśmie w promocyjnych cenach. Nie zwlekaj ani chwili!

Zobacz nasz cennik

 
Jaka tematyka artykułów najbardziej Cię interesuje?
 

Nasze czasopisma

Ezoteryk
Psychologia w Biznesie
akasha_logo.gif
Strona Główna arrow Elixir 2008 arrow Nr 7 arrow NLP - edukacja bardziej Ekologiczna
NLP - edukacja bardziej Ekologiczna Drukuj Poleć znajomemu

NLP

Artykuł DarmowyNasza cywilizacja przekroczyła już próg epoki przemysłowej, rozpoczął się kolejny etap, który wymaga od ludzi nowych umiejętności i innego traktowania rzeczywistości. Modne ostatnio określenie „osobowość ekologiczna” oznacza mądrzejsze i bardziej odpowiedzialne podejście do świata, w którym żyjemy. To większa świadomość ograniczoności zasobów naturalnych, harmonijnego współistnienia różnych gatunków i ludzkiej odpowiedzialności za „zdrowie” Ziemi.

NLP

Nowy styl życia
Wcześniejsze postrzeganie rzeczywistości, w której człowiek widziany był na podobieństwo raczej mechanizmu niż cząstki natury, życie społeczne jako pełna rywalizacji walka o byt, a nacisk kładziony na niczym nieograniczony postęp gospodarczy i technologiczny powoli zostaje zastąpione tzw. podejściem ekologicznym. Nowy styl życia wymaga od nas dążenia do lepszego zrozumienia praw natury, pogłębiania własnej świadomości, zastanowienia się, czy współczesne społeczeństwo umożliwia realizację takich potrzeb jak miłość, bezpieczeństwo czy obcowanie z przyrodą. To czas nowego wartościowania, przejścia od ekspansji do ochrony, od ilości do jakości, od rywalizacji do współpracy, od dominacji i kontroli do partnerstwa i zaniechania przemocy.

Potrzeba zmian
Nie jest to zmiana łatwa, a system edu­kacji stworzony na potrzeby społeczeń­stwa industrialnego nie jest w stanie przygotować ludzi do nowego, bardziej ekologicznego zaistnienia w świecie. Współczesna cywilizacja charakteryzuje się pośpiechem, wielkim tempem zmian
i nadmiarem zewsząd napływających in­formacji. XXI wiek oczekuje ludzi, któ­rzy potrafią czuć, szybko odnajdywać się w nowych sytuacjach, myśleć samo­dzielnie i krytycznie, bezproblemowo nawiązywać nowe kontakty i przede wszystkim postrzegać swoje życie w sposób ekologiczny i globalny. Nowe wyzwanie to inne podejście do świata i edukacja, która pozwoli rozwinąć ludz­ką empatię, zdolności przystosowawcze, zmienić dotychczasowe podejście do przyrody i poszerzyć (wcześniej dość ograniczoną) percepcję. To nauka nie tyle treści, ile samego szybkiego sposobu nabywania wiedzy i umiejętno­ści.

Ekologia emocjo­nalna
w zachowa­niach wobec siebie i innych jest na topie już od ostatniej deka­dy zeszłego stulecia i jednoznacznie koja­rzy się ze skrótem NLP - neurolingwistycznym programo­waniem. NLP zdaje się być początkiem edukacji na miarę no­wych wymagań, jakie stawia nam cywiliza­cja. Nie bez powodu określane jest mianem psychologii następnej generacji. Ten holi­styczny program obejmuje naukę o człowieku: jego po­dejściu do świata, percepcji, znaczeniu słów i gestów, jakimi się posługuje, języku ciała, stosunku do czasu, podejściu do problemów, zahamowaniach wewnętrz­nych itd.

NLP
to zbiór praktycznych modeli i spo­sobów poznania samego siebie, efek­tywnego postępowania, komunikacji i technik służących wprowadzaniu zmian w sobie i innych. To przeniesione w praktykę, a teoretyczne do tej pory kon­cepcje dotyczące m.in.: ludzkiego inte­lektu, emocji, kreatywności czy intuicji. To kursy, na których można nauczyć się jak odkryć i aktywizować własne „wewnętrzne” zasoby na korzyść nie tylko własną, ale i innych ludzi i same­go środowiska naturalnego. Kursy NLP uczą, jak się uczyć, nie dają tzw. ryby, ale „wędkę”, dzięki któ­rej jesteśmy w stanie pracować nad własnym rozwojem i bardziej ekologicz­nym, czyli naturalnym istnieniem w rzeczywistości, która nas otacza.

Możesz więcej
Ponieważ NLP to zarówno teoria, jak i praktyka - znaleźć tu można na przykład swój najlepszy model postę­powania czy rozwiązywania problemów, poznać swoje mocne i słabe strony lub bariery, które powodują, że nie osiąga­my sukcesów, lub też odkryć własne, dotąd nie uświadamiane zasoby we­wnętrzne, innymi słowy nabyć umiejęt­ność wykorzystania swojego duchowe­go, intelektualnego i emocjonalnego potencjału.

Wewnętrzna ekologia
Techniki te są na tyle uni­wersalne, że okazują się skuteczne również w przypadku terapii - znacznie zredukowały czas jej trwania i co naj­ważniejsze wprowadziły pojęcie we­wnętrznej ekologii - pozbawiły ko­nieczności „wywnętrzania się”. Pracując tylko na emocjonalnych reakcjach moż­na uniknąć ingerencji w strefę osobistą pacjenta pomagając mu odbyć wędrów­kę od zaburzeń zdrowotnych do stanu całkowitej kontroli nad własnym zdro­wiem.

Każdy wygrywa
W biznesie wprowadzone zostało nowe pojęcie WIN - WIN (wygrana - wygrana), kiedy w negocjacjach stawia się na czele zadanie uwzględnienia wszechobecnej korzyści. Czas rekinów odchodzi do lamusa - drzwi otwierają się przed nową generacją w biznesie - biznesem czystych rąk.

Ku harmonii
NLP również pozwala nam zacząć od siebie proces zmian, w kierunku bar­dziej ekologicznego bycia w świecie. Pogłębia naszą świadomość, poszerza wiedzę o własnym ciele i umyśle, wska­zuje naturalne zasoby, których nie jeste­śmy świadomi. To edukacja, która rozwija samodzielność i kreatywność, pokazuje jak żyć w zgodzie ze sobą i naturą. Pomaga istnieć bez agresji, za­borczości i przemocy czerpiąc z własne­go bogatego „wnętrza” zamiast wydzie­rać wszystko innym. To jedna z dostęp­nych nam dróg kształtowania w sobie tzw. osobowości ekologicznej.

 Anna Mazgaj
  Drukuj Poleć znajomemu
 
© 2019 Elixir - nowa formuła życia ::